تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
اطلاعیه ها
سایر مناطق
مناقصات
خرید AIR INTAKE FILTER
9:17 1398/3/26

خرید AIR INTAKE FILTER

منطقه پنج عمليات انتقال گاز در نظردارد کالای "موضوع بند یک" را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای از شرکت های تولید کننده واجد شرایط

87280014
11:49 1398/2/26

87280014

منطقه پنج عمليات انتقال گاز در نظردارد خدمات موضوع "ماده یک" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید

اخبار منطقه5
شعله های فروزان