پنجشنبه 1 فروردين 1398   15:58:37
مناقصات
1397/12/20 دوشنبه09:28
منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظردارد خدمات موضــوع بند یک را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید
1397/12/13 دوشنبه09:20
منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظردارد خدمات موضوع بند یک را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید
1397/12/6 دوشنبه17:04
منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظر دارد مناقصه ...
1397/12/6 دوشنبه16:59
منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظر دارد مناقصه ...
1397/12/6 دوشنبه15:59
منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظردارد خدمات موضــوع بند یک را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از مناقصه گران واجد شرائط دعوت بعمل می آید جه
1397/11/29 دوشنبه10:25
منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظردارد خدمات موضوع بند یک را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید
1397/11/21 يكشنبه10:02
منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظردارد کالای موضوع بند یک را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای از شرکت های تولید کننده و تامین کننده واجد شرایط وعضوسا
1397/11/14 يكشنبه10:08
منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظردارد خدمات موضــوع بند یک را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید
1397/11/14 يكشنبه10:06
منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظردارد خدمات موضــوع بند یک را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید
1397/11/10 چهارشنبه09:54
منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظردارد خدمات موضوع ماده یک را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید
1397/11/3 چهارشنبه16:36
منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظردارد کالای موضوع بند یک را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای از شرکت های تولید کننده واجد شرایط
1397/10/26 چهارشنبه13:38
منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظردارد خدمات موضــوع بند یک را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید
1397/10/26 چهارشنبه13:35
منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظردارد خدمات موضــوع بند یک را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید
1397/10/26 چهارشنبه13:33
منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظردارد خدمات موضــوع بند یک را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید
1397/10/18 سه‌شنبه08:41
منطقه 5 عملیات انتقال گاز در نظر دارد جهت فروش اقلام اسقاط خود مطابق شرایط مشروحه ذیل مزایده عمومی برگزار نماید
1397/10/15 شنبه08:01
منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظردارد خدمات موضــوع بند یک را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید
1397/10/11 سه‌شنبه11:47
فراخوان مناقصه عمومی /یک مرحله ای تقاضای شماره 3572897134 - (87270033) منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظردارد کالای موضوع بند یک را از طریق مناقصه
1397/9/12 دوشنبه10:41
منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظردارد خدمات موضــوع بند یک را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید
1397/9/12 دوشنبه10:39
منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظردارد خدمات موضــوع بند یک را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید
1397/9/12 دوشنبه10:32
منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظردارد خدمات موضــوع بند یک را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید
1234>>>
خانه | بازگشت |

زیرپورتال منطقه 5 عملیات انتقال گاز
مجری سایت : شرکت سیگما